Skip to main content
search
0

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i stacjonarnie oraz określa zasady sprzedaży produktów firmy Spa Service Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Makowa 16, 61-464 Poznań, wpisaną do KRS-u., o numerze NIP: 783-172-75-47.
 2. Samui Spa Jeżyce Sp z o.o.  z siedzibą przy ul. Nad Seganką 3 , 60-545 Poznań, wpisany do KRS, o numerze NIP: 7812037965 oferowanych w sklepie internetowym i stacjonarnie. http://www.sklep.samui-spa.pl
 3. Właścicielem sklepu internetowego http://www.sklep.samui-spa.pl zwanego dalej Sklepem, jest Samui Spa Jeżyce Sp z o.o.  z siedzibą przy ul. Nad Seganką 3 , 60-545 Poznań, wpisany do KRS, o numerze NIP: 7812037965
 4. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Konsumentem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy o adresie elektronicznym http://sklep.samui-spa.pl
 5. Wymagania techniczne do prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego jakim posługuje się Sklep: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja, posiadanie i podanie adresu email umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 6. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedawca oświadcza, że świadczy usługi drogą elektroniczną i stacjonarnie zgodnie z Regulaminem.
 8. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 9. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://sklep.samui-spa.pl;
  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub /i zakupu w Sklepie;
  Salon – Spa Service Sp. z o.o. działające pod marką Samui- Spa,
  Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; Czas realizacji zamówienia – to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, a kończy się w momencie otrzymania zamówionego towaru przez Konsumenta;
  Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  Strona Produktowa – strona w Sklepie, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu;
  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.

§2 Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest wypełnienie formularza dotyczącego adresu dostawy zamówionej usługi. Wymagane w formularzu dane to: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres email.
 2. Podanie danych, o których mowa w punkcie 1, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie i nie będzie w inny sposób wykorzystywane niż do realizacji sprzedaży w niniejszym Sklepie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w innym celu niż powyższy znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.
 3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia, pociąga za sobą obowiązek zapłaty za wybrany towar lub usługę, w wysokości określonej w zamówieniu.
 4. W celu rozwiązania umowy o prowadzenie konta w Sklepie, Użytkownik powinien przekazać taką informację do Sklepu za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie.

§3 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.
 2. Umowa sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości email, jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu zamówienia przez Konsumenta. Email zawiera potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę. Użytkownik łączący się z Internetem spoza terytorium Polski, może mieć ograniczony dostęp do niektórych informacji o produktach, więcej o tych ograniczeniach można się dowiedzieć z Polityki Prywatności. Użytkownik składa zamówienie poprzez wskazanie produktu na Stronie Produktowej, którym jest zainteresowany – polecenie „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku w kolejnych krokach wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 4. Przez skuteczne złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów (kroków) składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem ‚Zamówienie’. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ‚Kontynuuj zakupy’ wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia. nie będzie już można dokonać zmian w koszyku. Dla realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).
 5. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, jest całkowicie dobrowolne.
 6. Dla Użytkowników zagranicznych Sklep udostępnia wersję angielską swoich stron.
 7. Sposób porozumiewania się z Użytkownikiem odbywa się za pośrednictwem: poczty elektronicznej, telefonu lub poczty tradycyjnej (na życzenie Użytkownika).

§4 Ceny towarów

 1. Sklep zamieszcza informacje na temat swojej oferty na Stronach Produktowych i oferuje towary i usługi znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie Produktowej są cenami brutto zwolnione z opłaty podatku vat i podawane są w złotych Polskich; nie zawierają w sobie ewentualnych kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w zakładce ‘Koszty dostawy’.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie Produktowej w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca cenę produktu, koszty przesyłki, przedstawiana jest po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności – w trzecim kroku Koszyka.
 5. Sklep może udostępniać ofertę promocyjną, na podstawie której ceny towarów lub usług będą obniżone. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§5 Formy płatności i dostawy

 1. Płatność za zamówiony towar i usługi odbywa się automatycznie (za pośrednictwem www.przelewy24.pl). Formy płatności: przelew natychmiastowy, płatność kartą, płatność gotówką. Bieżące formy płatności określone są na stronie ‘Formy płatności’.
 2. Wysyłka Produktu odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, bez dodatkowych opłat.
 3. Dostawa zamówionych towarów i usług odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dokonanie wszystkich etapów realizacji: od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie produktu formą elektroniczną lub na życzenie Konsumenta poprzez firmę kurierską, do przekazania przesyłki Konsumentowi.
 2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Konsumentowi email potwierdzający zamówienie, który zawiera wszystkie istotne warunki zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości email, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po zawarciu Umowy.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 4. Sklep ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.

§7 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)

 1. Od 25 grudnia 2014 r. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@samui-spa.pl, info.w@samui-spa.pl, konstancin@samui-spa.pl, ursynow@samui-spa.pl
 2. W sytuacji wystąpienia wady, Konsument powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o wykryciu wad podając swoje imię, nazwisko, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktura) wraz ze wskazaniem żądania w stosunku do reklamowanego towaru lub usługi.
 3. Konsumentowi przysługuje prawo żądania:
  – Wymiany towaru na nowy,
  – Naprawy towaru,
  – Obniżenia ceny,
  – Odstąpienia od umowy o ile wada towaru jest istotna.
 4. Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do żądań Konsumenta.

§8 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania rzeczy do Sprzedawcy oraz jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Podpisany formularz odstąpienia od umowy (wzór) powinien zawierać: imię i nazwisko klienta, dane do przelewu, datę zakupu bonu oraz datę odstąpienia od umowy, numer zakupionego vouchera oraz cenę zakupu. Formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@samui-spa.pl, info.w@samui-spa.pl, konstancin@samui-spa.pllodz@samui-spa.pl, pozcentrum@samui-spa.pl, centrum@samui-spa.pl, pruszkow@samui-spa.pl, krakow@samui-spa.pl lub ursynow@samui-spa.pl
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi przez Sprzedawcę, Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

§9 Brak prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że usługi zakupione w sklepie stacjonarnym nie podlegają zwrotowi; usługi zakupione w sklepie internetowym podlegają zwrotowi zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, login oraz hasło), podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania zamówienia w Sklepie, jest Sprzedawca, tj. firma Samui Spa Jeżyce Sp z o.o.  z siedzibą przy ul. Nad Seganką 3 , 60-545 Poznań, wpisany do KRS, o numerze NIP: 7812037965
 2. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u partnerów.
 4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w zakładce Polityka Prywatności.

§11 Standardy higieniczne

 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
 4. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu Usługi, klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 5. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
 6. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.

§12 Umawianie wizyt

 1. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 2. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i domowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 4. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem drogą telefoniczną, sms lub e-mail i musi zostać potwierdzone przez Salon. W przeciwnym razie voucher lub jego część przepada.
 5. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
 6. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 7. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Salon zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 8. Jeśli Salon odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.
 9. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Salonu Usługa nie zostanie skrócona.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Salon.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§14 Płatności

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, kartą, voucherem.
 2. Zadatek należy uiścić na numer konta: 96 1020 1169 0000 8102 0848 7938.
 3. Cennik Usług dostępny jest w salonie i na stronie https://samui-spa.pl/
 4. Salon zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 6. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§15 Vouchery, Karnety i Bony kwotowe

 1. Salon prowadzi sprzedaż bonów kwotowych, karnetów i voucherów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.
 3. Bony są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Salonie z wyłączeniem ofert promocyjnych.
 4. Karnety, bony kwotowe i vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku płatności bonem kwotowym nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na bonie można wykorzystać na kolejne zakupy.
 6. Jeśli klient chce wykorzystać bon kwotowy do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 7. Zabieg umówiony w ramach karnetu, bonu kwotowego lub vouchera na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 8. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 9. Bony kwotowe i vouchery na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie.

§16 Wieczory Panieńskie

 1. Oferta zabiegów wykonywanych w ramach „Wieczorów Panieńskich” jest dostępna na http://www.samui-spa.pl/wieczory-panienskie/. Na wyraźne życzenie Klienta, Salon może przygotować ofertę indywidualną.
 2. Rezerwacji terminu można dokonać drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce “Salony”.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji ze strony Salonu jest otrzymanie Zadatku w wysokości określonej przez Salon oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia w.w. wysłanego na konto Salonu.
 4. Zgodnie z art. 394. KC zadatek nie ulega zwrotowi.
 5. W przypadku zmniejszenia ilości uczestniczek cena ustalona przy rezerwacji nie ulega zmianie, a zarezerwowane zabiegi mogą być wykorzystane przez resztę uczestniczek.

§17 Sprawy nieuregulowane regulaminem

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy.
 3. Zabrania się palenia papierosów na terenie Salonu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, Rzeczników Praw Konsumentów, Federację Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informacje o sposobach dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy, a także pod adresem internetowym: http://samui-spa.pl
 2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
  – zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  – zmiany form płatności,
  – zmiany sposobów dostawy,
  – zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 4. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Salon zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
 6. Niniejszy Regulamin został opublikowany dn. 16 kwietnia 2020 r.

 Prosimy o przemyślane dokonywanie zakupów stacjonarnie w naszych Salonach, gdyż zwrotów nie przyjmujemy.

Close Menu