§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Masaż Kobido” (dalej jako: Konkurs). Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

1.2. Organizatorem Konkursu jest firma Spa Service Spółka Z o. o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Makowa 16, 61-464 Poznań); wpisaną do KRSU-u., o numerze NIP: 783-172-75-47

1.3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Czas trwania i przebieg konkursu

2.1. Konkurs jest ogłoszony na portalu Facebook w poście na profilu Samui SPA.

2.2. Przebieg Konkursu jest następujący:

2.2.a.W Konkursie biorą udział autorskie dzieła w formie pisemnej (komentarz pod postem konkursowym z zadaniem), które przedstawią odpowiedź na zadanie konkursowe uczestnika.

2.2.b. Prace konkursowe należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Samui SPA.

2.2.c. Konkurs trwa od 22.07.2022 do 30.07.2022 r.

2.2.d. Do 05.08.2022 Organizator wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 1 zwycięską pracę.

2.3. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na portalu Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Samui SPA.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

3.1. Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu dzieła w formie pisemnej (komentarz pod postem konkursowym), które odpowiada na pytanie w zadaniu konkursowym.

3.3. Przesłana przez Uczestnika praca konkursowa musi być wizją i twórczością Uczestnika i musi być zgodna z tematem Konkursu „Masaż Kobido”

3.4. Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe na portalu.

3.5. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

3.5.a. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

3.5.b. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;

3.5.c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych oraz opublikowanej przez niego pracy konkursowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

3.5.d. Przesłana praca konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

3.6. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość wykorzystania pracy konkursowej na profilach społecznościowych firmy Spa Service:

– https://www.facebook.com/samui.dayspa

§4 Zasady wyłonienia Zwycięzców

4.1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wzięli udział w konkursie i są obserwatorami profilu Samui SPA.

4.2. O wyłonieniu Zwycięzcy decyduje Organizator, który wybiera zwycięskie prace, na podstawie własnych, subiektywnych kryteriów, najbardziej oryginalne, pomysłowe i atrakcyjne prace.

§5 Nagrody

5.1. Nagrodą dla zwycięzcy jest 1 voucher na masaż kobido do wykorzystania w wybranym przez siebie salonie.

5.2. Zakładana liczba nagród to 1 szt.

5.3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników konkursu drogą mailową.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnień. Nagrodą za wyróżnienie jest kupon do sklepu internetowego www.sklep.samui-spa.pl

 

5.5. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia do wymiany Nagrody na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5.6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora poprzez wiadomość na Facebooku oraz opublikowany przez Organizatora komentarz w poście konkursowym z oznaczeniem. W celu uzgodnienia szczegółów wysyłki Nagrody Zwycięzcy muszą skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomości mailowe lub portale społecznościowe.

§6 Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody, jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczy 3 lub jeżeli zgłoszenia nie będą prezentowały odpowiednio wysokiego poziomu artystycznego.

6.3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi Regulaminem.

6.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

6.5. Regulamin jest dostępny na stronie www.samui-spa.pl

6.6. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.samui-spa.pl